Kommunikation om nya metoder utan djurförsök

Jag har länge försökt utveckla mitt sätt att kommunicera om forskning. Att nå ut är en nödvändighet för att samhället ska få nytta av forskningen. Utan kommunikation, ingen förändring. Men det är svårt. När jag fick kontakt med Monica Björklund, omvärldsstrateg med lång erfarenhet från riksdagen och regeringskansliet, och vi tillsammans gav oss ut för att tala med olika aktörer utanför universiteten öppnade sig en ny förståelse. Genom samtalen med AstraZeneca, L’Oréal, Kemikalieindustrin, Kemikalieinspektionen, och några av våra mest erfarna politiker i riksdagen, fick jag en helt ny syn på kommunikation och på hur forskningen kan göra mer nytta i samhället. Resultatet från dessa intervjuer finns nu samlat i en rapport, som vi har skrivit.

Forskningsmetoderna som används i medicinsk forskning har länge utgått från djurförsök, men allt fler nya metoder tas fram, inte minst på Karolinska Institutet. Det handlar till exempel om avancerade cellmodeller och nya sätt att använda datorberäkningar.

Alternativ till de traditionella djurförsöken hanteras ofta som en djurskyddsfråga. I den nya rapporten visar vi att centrala aktörer ser utvecklingen av nya metoder utan djurförsök som strategiskt viktig för svensk forskning och innovation. Det är ingen tvekan om att djurförsök resulterat i ny kunskap, som i många fall gjort det möjligt att bota sjukdomar. Men ju mer den biomedicinska kunskapen växer desto tydligare blir det att råttor och möss inte längre räcker till. Djurförsöken är för oprecisa för de frågor vi har när vi tar fram nya kemikalier, material, och läkemedel. Möjligheten att testa tiotusentals kemikalier eller skräddarsy behandlingar – precisionsmedicin – kräver nya metoder och de vi intervjuat berättar att djurförsöken inte kommer bli det självklara valet i framtiden. Så här säger några av de vi intervjuat:

”Måste gå från att vara en djurskyddsfråga, till att bli en forskningsfråga, till att bli en Life Science-fråga.” (LIF, Läkemedelsindustriföreningen)

”Vi skulle gärna se att akademin blir mer aktiva med att driva möjligheterna med nya, effektivare, djurförsöksfria metoder.”
(IKEM, Innovations- och kemiindustrierna)

”Det pågår ett systemskifte där maskininlärning och AI kommer in. Nya metoder blir mer komplexa och består inte längre bara av enkla cellmodeller.” (Kemikalieinspektionen)

Att nya metoder är viktigt märks även i regeringens forskningspolitiska proposition. Där står att …”Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder”. För att det ska bli verklighet, krävs dock ökad kommunikation och samverkan mellan forskare, myndigheter och företag. Men vad innebär det i praktiken? Vi lät varje intervju avslutas med en fråga om konkreta råd till forskare. Här är två av de råd som samhällets olika aktörer ger till forskare för att deras metoder och resultat ska kunna nå ut bättre och komma till nytta:

Sök kontakt och ta vara på möjligheter
De forskare vi intervjuat berättar alla om tillfällen då möjligheten att kommunicera utgjort startpunkten på ny samverkan och nya forskningsprojekt. Några menar till och med att ny kunskap växt fram ur dessa möten. Att forskare behöver vara aktiva är något som även betonas av myndigheterna, politikerna, bransch- och intresseorganisationerna. De trycker alla på vikten av att forskare själva söker kontakt.

Kommunicera genom hela forskningsprocessen
Kommunikationen bör börja redan i problemformuleringen och fortsätta genom hela forskningsprocessen (Problemformulering – Ansökan – Planering – Datainsamling – Analys – Rapportering). Många tror felaktigt att kommunikationen ska starta när resultatet är färdigt och publicerat.

I slutet av rapporten lyfter jag och Monica några strategiska vägval, för att hjälpa svensk forskning att nå längre när det gäller nya metoder utan djurförsök. Jag vill här peka på tre av dessa, som handlar om hur lagstiftning, universitet och forskare kan dra åt samma håll:

EU-lagstiftningen visar vägen – nya metoder ska tas fram

En grund, när det gäller frågan om hur nya metoder kommuniceras, ligger i lagstiftningen som redan är på plats, med tydliga målsättningar om att få fram metoder utan djurförsök. Det behöver forskare, som kommunicerar i frågan, ha med sig.

Universiteten – kliv fram inom nya metoder

Nya metoder utan djurförsök innebär en potentiell kommunikations- och profileringsmöjlighet för lärosätena. Det finns en möjlighet för lärosätena att proaktivt – istället för reaktivt – kommunicera och locka nästa generations forskare, som redan verkar ha en mer öppen syn på nya metoder än sina etablerade kollegor.

Placement – och kommunikation kring innovation

En forskare som beskriver bristerna med djurmodeller och behovet av nya metoder är 2012 års Nobelpristagare i medicin, Shinya Yamanaka. Han använder exemplet med den neurologiska sjukdomen ALS. ”In the case of ALS, animal models do exist and many drugs have been developed that are effective on those animal models. However, the same drugs are not effective in human ALS patients. Therefore, drug screening for ALS needs to be conducted with human cells.”. En teknisk utveckling där nya metoder alltid jämförs med äldre djurförsök, och målet bara är att kunna ersätta dessa leder till stagnation. I rapporten skriver vi att begreppet Replacement, att ersätta djurförsök, behöver kompletteras med ett nytt begrepp – Placement. Vår tanke är att
dagens och morgondagens forskare även bör arbeta med Placement, att placera sina nya metoder i samhället utan att nödvändigtvis relatera till djurförsök – och således använda detta synsätt i sin kommunikation.

Läs rapporten:

Mattias Öberg & Monica Björklund. Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök – Upplevelser, utmaningar och uppmaningar. Karolinska Institutet, 2020.

/Mattias

Disclaimer: Innehållet i rapporten representerar författarna, inte Karolinska Institutet, KI. Däremot är vi tacksamma för att KI gav finansiellt stöd till projektet.

Mitt sista ord som vittne

Ronneby är en stad i Blekinge känd för två saker: Ronneby Brunn, med sitt hälsobringande vatten och F17 – flygflottiljen som ska skydda Sveriges sydöstra hörn från fiender i luften. Tar man vägen från Ronneby norrut några kilometer genom landskapet av beteshagar och välskötta trädgårdar möttes man tills nyligen av en stor gul skylt. ”Brantafors. Vattenskyddsområde. Vid olycka ring räddningstjänsten 112” stod det på skylten. Dricksvatten är värdefullt, kanske det allra viktigaste vi har. Utan dricksvatten slutar ett samhälle att fungera redan inom några få dagar. Nu har skylten som berättar att Brantafors är ett vattenskyddsområde plockats ner. Det finns inte längre något rent vatten att skydda.

Upptäckten av att PFAS förorenat dricksvattnet började egentligen redan sommaren 2010 – en ovanligt varm sommar. I Stockholm går några studenter en sommarforskarskola på Stockholms Universitet. De ska bland annat lära sig om kemisk analys av vatten. En av studenterna bor intill gamla F18 i Tullinge och tar med sig dricksvatten hemifrån till laboratoriet och provar att analysera PFAS. Analysen visar oväntat på höga halter av dessa mycket långlivade perflourerade ämnen. Det är första gången så höga halter av PFAS hittas i dricksvatten i Sverige och snart sprider sig ryktet till andra flygflottiljer. Runt om i Sverige tas prover på vatten och överallt hittar man PFAS. F4 Östersund – PFAS, F7 Skaraborg – PFAS, F14, F15 och F16 – samma sak. I december 2013 kommer turen till F17 i Ronneby. Proverna tas från vattnet i Brantafors vattenverk alldeles intill F17 i Ronneby. Resultaten kommer som en chock! Halterna av PFAS är extremt höga. Tiotusen nanogram per liter, att jämföra med normala nivåer på ca 10 nanogram per liter.

Vad innebär det att dricka vatten med PFAS? Hur mycket fastnar i kroppen? Direkt efter nyåret 2014 startar en undersökning där man analyserar blod från barn i Ronneby. 20 barn i femte klass på Kallinge- och Slättagårdsskolan lämnar blodprov. Det är barn som bott hela sitt liv i Kallinge och druckit av det förorenade vattnet. När resultaten presenteras finns ett påtagligt bekymmer hos de lokala myndigheterna. Man vill ju så gärna lugna de oroliga föräldrarna och inte skapa panik. ”Det finns ingen anledning till oro”, blir ett återkommande mantra. Visserligen visar preliminära bedömningar från Livsmedelsverket att effekter på gruppnivå inte kan uteslutas. Men på individnivå menar man att det inte finns anledning till oro.

Det är något märkligt med orden, som är tänkta att stilla oron. De drabbade blir inte mindre oroliga, istället tappar de tilliten. De har ju redan kontaktat flera internationella experter på egen hand och ingen har sett så höga halter. Flera nya studier från USA visar dessutom att människor med lägre blodhalter än befolkningen i Ronneby har haft ökade risker för en rad olika sjukdomar.

Mängden av ny kunskap som berör risker med PFAS växer exponentiellt och i takt med att kunskapen växer börjar myndigheterna justera sina riktvärden och gränsvärden nedåt. EFSA sänker sitt tolerabla intag för från 150 ng/kg kroppsvikt per dag ner till 4.4 ng/kg per vecka (!). EU-kommissionen sätter för första gången ett gränsvärde för halten PFAS i dricksvatten på 100 ng/L och meddelar samtidigt att högre nivåer ska betraktas som en hälsofara. Det ska alltså jämföras med de 10.380 ng/L som fanns i Ronneby. Att det inte finns anledning till oro blir ett alltmer obsolet påstående.

BLEKINGE TINGSRÄTT, KARLSKRONA

Min roll i allt detta är att jag är kallad att vittna om PFAS i Blekine tingsrätt. Förhöret sker på fettisdagen 16 februari 2021 och börjar direkt efter att jag har avlagt vittneseden där jag ”lovat och försäkrat, på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”. Förhöret pågår därefter i nästan sju timmar. Oändligt många frågor om riskbedömning, om olika hälsoeffekter och om hur man kan värdera olika typer av studier. Timmarna går. Bakom de tre domarna sitter en tavla med Gustav Vasa. Den gamle kungen rör inte en min. Det gör inte heller domaren längst till höger. Men så, när båda sidornas advokater har ställt sina frågor, begär han ordet och ställer en enda fråga. Han vänder sig direkt till mig och frågar: ”Skulle du säga att PFAS är ett gift?”

Jag börjar bli trött nu känner jag, och lite hes. Jag harklar mig och säger att jag personligen inte använder det ordet för att beskriva denna typ av kemikalier. Jag försöker förklara att ordet ”gift” oftast syftar på akut giftiga ämnen, men att synen på kemikalier och risker har förändrats under de senaste 100 åren. Från att handla om akut giftiga ämnen till att innefatta saker som miljögifter. Även synen på hälsa har förändrats från att handla om död och sjukdom till att innefatta funktionalitet och livskvalitet.

Dagen avslutas och jag är lättad, men samtidigt kan jag inte släppa den sista frågan. Domarna lämnar rummet via en egen dörr längst in i salen medan vi andra går ut längst bak. Antar att det ska förstärka bilden av deras oberoende och opartiskhet.

Det fanns något i den där sista frågan som är centralt och jag är inte nöjd med mitt svar. På kvällen har jag svårt att sova och ligger och vrider mig i sängen på Scandic Hotell. Vad är egentligen ett gift? Varför kunde jag som toxikolog inte ge ett tydligare svar? Är det svenska språkets trubbighet som spökar? På engelskan använder vi flera ord – poison, toxin, venom, hazardous chemical.

Det finns ju ingen entydig definition av begreppet ’gift’ från naturvetenskaplig synpunkt. Toxikologi, klassiskt definierad som läran om gifter och deras verkningar, behandlar precis som jag påpekade för rätten skadliga effekter på organismer av kemiska ämnen i allmänhet. Det som avgör om ett ämne har giftverkan är dosen. Grunden för toxikologin är förhållandet mellan verkan och dos. Det är ju precis det som rättegången handlar om. När blir ett ämne giftigt? Har befolkningen i Ronneby utsatts för en giftverkan? Egentligen borde jag såklart inte ha svarat på hur jag använder ett visst ord. Istället borde jag ha sett den bakomliggande frågan.

Givet de extrema doserna, de effekter som observerats i olika studier från andra platser och de effekter som går att se på gruppnivå i Ronneby är min slutsats att befolkningen utsatts för en giftverkan. Visserligen en giftverkan vi ännu inte förstår fullständigt.

När rätten samlas igen på askonsdagens morgon (17 februari 2021) är jag fortfarande kvar. Jag begär ordet och ber att få komplettera mitt svar från dagen innan. Ordföranden vänder sig till sina kollegor. Jag får grönt ljus för ett par minuter. Jag förklarar att jag bara delvis svarade dagen före. Den viktiga frågan är inte inte ordvalet i normalt språkbruk. Den viktiga frågan är ju om PFAS är ett gift? Egentligen behövs bara några sekunder för att besvara frågan. Jag citerar Paracelsus från 1538. ”Allt är gift. Inget är utan gift. Endast dosen avgör när något är utan gift” Det blir de sista orden jag yttrar i rättegången. Och kanske är det de viktigaste.

/Mattias

Därför borde Ronnebyborna få skadestånd

Idag (8 februari 2020) börjar rättegången som kan komma att förändra svensk miljörätt. 166 personer i Ronneby kräver skadestånd av kommunens vattenbolag, som har ett strikt ansvar att se till att dricksvattnet är säkert. Att ansvaret är strikt betyder att man inte behöver ha haft uppsåt eller agerat vårdslöst. Precis som hundägaren har strikt ansvar för sin hund har vattenbolaget strikt ansvar för sitt vatten.

Om en person som exponerats för PFAS utvecklar cancer eller andra sjukdomar är skadeståndsfrågan tämligen enkel: Sjukdomen utgör det som kallas skaderekvisit. Det som återstår blir då att reda ut hur stark bevisning som krävs kring orsakssambanden.

Frågan blir lite mer komplicerad om den exponerade inte utvecklat någon sjukdom (ännu) eller att förändringarna är svåra att detektera på enskilda individer eller grupper. Kan de extrema koncentrationer som uppmätts i blodet i sig utgöra personskada? Som toxikolog menar jag att de bör göra det. Kroppens funktioner och hälsa ska inte ses som en statisk enhet utan i relation till kroppens normala förmåga att hantera omgivningen. Vår förmåga att observera effekter och orsakssamband på enskilda individ eller grupper bör heller inte vara det som avgör. Istället är det viktigt att väga samman den totala kunskapen om vilka effekter som PFAS orsakar. Genom att titta både på experimentella data och epidemiologiska studier av olika grupper, inklusive den i Ronneby, får vi den bästa bilden av vad som har hänt.

Men hur tänker en jurist? Mårten Schultz, professor i civilrätt och en av Sveriges ledande experter på skadeståndsrätt, drar slutsatsen att effekterna av PFAS ryms inom begreppet personskada.

”De förhöjda halterna av PFAS utgör en personskada eftersom det är ett fysiskt defekttillstånd. Personskadan, d.v.s. förändringen av de skadelidandes kroppar, ska ersättas i sig.” (M. Schultz i sitt utlåtande inför PFAS-rättegången)

I sitt utlåtande inför rättegången i Karlskrona tingsrätt beskriver Mårten Schultz vad som menas med personskada i lagens mening. Han nämner att det i förarbeten till skadeståndslagen nämns att ”fysisk och psykisk defekt som utgör direkt följd av skadehandlingen” ska räknas som personskada. Som exempel nämns i förarbetet också skador som framkallats av förgiftning och lett till såväl kroppsliga som psykiska defekttillstånd, vilket ju är precis det som hänt individerna i Ronnebyfallet. Defekten i detta fall är ju dels de direkta skadorna och dels de extra hälsorisker det innebär att under lång tid gå runt med släckskum i ådrorna.

Blekinge tingsrätt, vid Stora torget i Karlskrona.

Men om personen ännu inte fått någon sjukdom, kan det ändå vara en skada? Ja, menar jag. Jämför med om du smittats av ett virus. Viruset utgör en skada, en fysisk förändring i kroppen, även innan den gett några symptom. Och som vi vet kan virus dessutom ge effekter på både kort och lång sikt.

Den svåra frågan i detta fall borde därför inte vara OM personskada uppstått, utan hur man ska hantera de efterföljande frågorna: hur bör man bedöma skadans omfattning och vilken ersättning är rimlig i sammanhanget? Här lämnar juridiken biologins fasta domäner. Tyvärr är det många som har svårt att hålla isär dessa frågor. Bara för att det är svårt att bedöma vilken ersättning som ska betalas ut borde det inte vara svårt att konstatera att befolkningen tagit skada av exponeringen. Det är två olika frågor som bör hållas isär.

PFAS är ett av världens mest långlivade ämnen och det är viktigt i detta fall. Det gör att vi flera månader och år efter att exponeringen upphört (dricksvattnet stängdes av i december och blodproverna togs i april) ändå har tydliga bevis. Det finns kemikalier där exponeringen inte kan spåras lika lätt. Hade det varit tal om något sådant ämne, som inte kan spåras i kroppen, men som vid ett senare tillfälle kan ge symtom eller sjukdom hade det varit ett rent risk-case. I Ronneby vet vi däremot att befolkningen exponerats för höga nivåer, som innebär en påtaglig risk för flera olika sjukdomar och andra negativa fysiska förändringar i kroppen.

/Mattias

Därför satte tingsrätten upp en stupstock i Ronneby

Har invånare i Ronneby i Blekinge skadats genom att dricka förgiftat vatten i åratal? På ena sidan 166 personer i Ronneby med höga halter PFAS i blodet. På den andra sidan det kommunala vattenbolaget (Miljö & Teknik AB som agerar med stöd av Länsförsäkringar), som menar att det visserligen är tråkigt att vattnet var förorenat, men att det inte hade orsakat något skada. Själv är jag kallad som vittne och i februari startar rättegången.

Av någon anledning har kommunens bolag valt att gå emot sina egna kommuninvånare. Först angav bolaget att vatten inte kunde anses vara en produkt. Den striden förlorade man så småningom i Högsta Domstolen. Den 10 september var det så dags att ses i tingsrätten, inrymt i ett vackert hus i Karlskrona. Men då skedde något mycket märkligt. Bara timmar innan rättegångsstart lämnade Miljöteknik in en stor bunt nya ”bevis”. Dessa dokument bestod av en blandning olika forskningsmaterial från pågående undersökningar av befolkningen (opublicerade manuskript, korta sammanfattningar av pågående studier etc.). Eftersom ingen haft möjlighet att läsa dokumenten blev resultatet att rättegången fick flyttas till februari 2021. Men redan samma dag säger kommunjurist Mathias Kågell-Landgren till TT att han inte kan gå in på vilken av parterna som rapporterna skulle vara en fördel för. Känslan som spred sig i rummet var att bolaget på detta sätt ville skaffa sig ett övertag då ingen annan haft möjlighet att ta del av innehållet. Det framstod dessutom som ett sätt att öka trycket på motparten/befolkningen, då varje dag av ovisshet är en extra stress och rättegångskostnaderna ökar rejält. Många misstänkte att det var ett klassiskt fulspel, och dessutom väldigt likt det kemikalieindustrin gjorde inför PFAS-rättegångarna i USA, där man försökte dränka motparten med osorterde dokment, vilket bland annat skildras i filmen ”dark waters” och dokumentären ”the devil we know”.

Men nu ilsknade tingrätten till. I ett unikt och syrligt formulerat beslut strax före jul meddelar rätten ett s.k. stupstocksföreläggande. I korthet beslutar man att vattenbolaget efter 8 januari inte får fortsätta fördröja processen längre genom att lämna in nya ”bevis”. I en rättegång är det såklart viktigt att alla avgörande fakta kommer med. Men efter att bolaget meddelat att de inte ens själva hade någon aning om innehållet ansåg tingsrätten att måttet var rågat. ”Anmärkningsvärt agerande”, skriver Tingsrätten i sitt beslut, och tillägger att agerandet uppfyller ”kravet på att det ska finnas skäl att förmoda att parten söker fördröja avgörandet utan godtagbar anledning.” Om bolaget, som tingrätten skriver, avsiktligt ville fördröja avgörandet låter jag vara osagt. Kanske var det bara oaktsamt agerat. Oavsett var det bra att tingsrätten plockade fram ”stupstocken”. I ett brottmål kan man ju vänta sig att t.ex. DNA-analyser ger tydliga svar, men i riskbedömning dyker det ständigt upp nya studier.

Stupstock

Vad visade då de studier bolaget lämnade in? När jag nu fått möjlighet att läsa handlingarna kan jag konstatera att de i stora delar talar till bolagets nackdel. Min tolking är att uppgifterna ger stöd åt uppfattningen att PFAS kan öka risken för vissa cancerformer, framför allt i njure, testikel och möjligen även sköldkörtelcancer hos kvinnor. Dessutom har man upptäckt att kvinnorna i Ronneby har en ökad risk för polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Förutom oregelbunden mens och besvärande hårväxt riskerar kvinnor med syndromet fertilitetsproblem, övervikt, typ 2-diabetes samt oro och depression. Ytterligare en effekt är att man ser epigenetiska förändringar i den exponerade befolkningen. Det betyder att kroppens genuttryck programmerats om till följd av PFAS-exponeringen. Exakt vilka hälsoeffekter detta leder till på lång sikt är dock oklart.

Tillsammans med alla effekter som PFAS-forskningen tidigare observerat runt om i världen och utifrån den extremt höga exponeringen i Ronneby finns goda skäl att ge invånarna upprättelse och ersättning för den skada de utsatts för. Hälsoeffekterna och riskerna kommer dessutom inte att försvinna då många av invånarna i Ronneby kommer ha förhöjda halter av PFAS i blodet under resten av sina liv.

/Mattias

PS. Vill du veta mer om PCOS rekommenderar jag podden Medicinvetarna.

Kommer coronavaccin vara säkra för gravida?

Det största hoppet om att stoppa COVID-19-pandemin är att vi snart får tillgång till ett eller flera fungerande vaccin. Nästan 200 vaccin mot corona är just nu under utveckling och flera stora bolag har redan preliminära resultat från s.k. fas-3-studier. Pfizer meddelade nyligen att deras vaccin minskade risken att drabbas av COVID med 90% och Moderna säger samtidigt att deras variant fungerar ännu lite bättre. De biverkningar man sett liknar de som man brukar se vid vaccinationer, det kan göra ont där man fått sprutan och en del känner sig hängiga någon dag.

Men samtidigt finns det två stora grupper som faktiskt ännu inte testats. Det gäller barn (<18 år) och gravida. I veckans avsnitt av Riskzonen berättar vi historien om Neurosedyn och diskuterar läkemedelsrisker under graviditet med Peter Moldéus, tidigare global chef för säkerhetstestningen av läkemedel vid AstraZeneca.

Neurosedynskandalen visar varför vi idag är så försiktiga med att testa nya mediciner på gravida, men att inte testa eller använda vaccin innebär ju också risker.

Hur vet vi om ett coronavirusvaccin är säkert för gravida kvinnor?
Det första steget är att se hur människor reagerar på de vacciner som för närvarande testas, med särskilt fokus på friska kvinnor som är i fertil ålder men inte är gravida. Kunskapen från denna grupp kommer att hjälpa experter på kvinnors och barns hälsa att ge rekommendationer om vilka vacciner som bör utvärderas även hos gravida kvinnor.

När fler och fler vaccinkandidater utvecklas vill forskarna såklart att även gravida kvinnor också får möjlighet att delta i studier, som kan gynna dem och deras barn. Det handlar om att väga risk mot nytta. Genom att vänta med att inkludera gravida minskar risken för biverkningar, men man vill också se till att bästa möjliga bevis tas fram för säker användning av vacciner under graviditeten.

För att fatta beslut försöker vaccinforskarna att utnyttja de möjligheter som finns för att samla in relevant information. Till exempel kan vissa kvinnor bli gravida under studien. Detta är ju högst troligt när man på kort tid testar på tiotusentals kvinnor. Det är alltså superviktigt att forskare planerar för att systematiskt samla in data som rör graviditet och spädbarnsresultat för kvinnor som blir gravida under fas-3-studien.

När ett vaccin till slut godkänns, ska en gravid kvinna kunna vaccineras?
För det första finns det inget godkänt vaccin just nu så det är omöjligt att säga. När det allra första vaccinet blir tillgängligt är det högst osannolikt att det kommer finnas bevis från gravida kvinnor. Så en kvalificerad gissning är att få gravida kommer att få det initialt, och endast erbjudas om de tillhör högprioriterade grupper, som har andra riskfaktorer eller löper ökad risk att bli smittade.

En annan faktor som riskbedömare behöver hålla kolla är att det hela tiden kommer ny kunskap. I början av 2021 kommer vi att ha mer information om coronavirusets effekter under graviditeten. Om viruset utgör en stor risk för gravida kvinnor är det möjligt att gravida kvinnor kan erbjudas ett vaccin tidigare. Beslutsfattare bör alltid väga risken för vaccination jämfört med risken för att vaccineras mot en sjukdom som kan orsaka allvarliga skador.

Nästa år kommer vi ha en tydligare bild på alla sidor av ekvationen: risk med vaccinet+ risk att bli smittad + nyttan av att inte bli sjuk. Alla dessa saker måste vägas samman. Samtidigt är detta ett typexempel på ett dilemma inom medicinsk etik. Vad är mest etiskt; att inte ge vaccin kan ju leda till allvarlig sjukdom, samtidigt som ett oprövat vaccin kan ha risker. Det viktiga är dock att effekten och riskerna för gravida kvinnor inte lämnas utanför bedömningarna av de nya vaccinerna.

/Mattias

Nürnberg och Vipeholm

I veckans avsnitt av Riskzonen tar vi avstamp från de experiment på människor som utfördes vid Vipeholms sjukhus strax utanför Lund. Den som vill få inblick i vad som hände bakom de låsta dörrarna ska lyssna på den omskakande dokumentären som journalisten Randi Mossige-Norheim gjort för P1 Dokumentär. I Riskzonen breddar vi diskussionen till att handla om vetenskaplig metod och hur man kan nå kunskap utan oetiska experiment. Här vill jag ge lite bakgrund till den politiska diskussionen i Sverige vid den tiden och hur det så småningom kom att förändra svensk forskning.

Efter att ha läst en hel del Vipeholmsmaterial är det en fråga som hänger kvar – hur kunde svenska forskare långt in på 1950-talet få tillstånd och pengar till att bedriva denna typ av försök? Hade ingen politiker tagit del av erfarenheterna från Nürnbergrättegången, där nazisternas experiment utreddes?

Jo, det fanns politiker som ville reformera svensk forskning. Våren 1953 nådde diskussionen om missförhållanden vid Vipeholm de stora tidningarna och projektet debatterades i riksdagen. Kanske är det i denna debatt vi för första gången ser embryot till det som idag är självklarheter när det gäller forskningsetik i Sverige.

När jag läser protokollet från 1953 framkommer att Olle Dahlén (Folkpartiet) tillsammans med bland andra ledamöter från både Högerpartiet (Elis Håstad), Bondeförbundet (Andersson i Brämhult) och Socialdemokraterna (Gösta Netzén) drev på för att stoppa försöken och argumenterade utifrån att (1) försökspersonerna hade inte möjlighet att lämna samtycke, (2) att deras anhöriga inte informerats, (3) att syftet varit att framkalla skada (tandröta), (4) att undersökningarna genomförts på ett förnedrande sätt, samt (5) att man i de inledande försöken sätt att dödligheten minskade med 50% om patienterna gavs en näringsrik kost, vilket ju betydde att man kraftigt ökade risken för att försökspersonerna skulle dö genom att ersätta mer nyttig kost med extrema mängder socker.

Andra politiker hamnade tyvärr på fel sida i historien. Den ansvarige ministern i Tage Erlanders koalitionsregering, Gunnar Hedlund (Bondeförbundet), menade till exempel att försöket inte alls var oetiskt då man ju bara varierat mängden socker i maten, vilket ju borde vara närmast ofarligt och inte alls detsamma som att medvetet framkalla tandröta. Hedlund berättar också att han besökt Vipeholm och med egna ögon sett hur bra man behandlade barnen. Ministern får också stöd från Socialdemokraten Johannes Blidfors ”Om vi vet att experimenten är oskyldiga, vad är det då som hindrar att de utförs?”, och vidare ”Patienterna har själva fått avgöra, om de erbjudna mängderna skulle intagas eller ej. Jag skulle vilja säga till herr Dahlén, att människor i intelligensåldern 2—6 år har också inom vissa gränser förmåga att avgöra, vad de själva önskar.”

Försöken sanktionerades alltså från regeringen och en majoritet av riksdagens ledamöter. Varifrån hämtade då kritikerna, Dahlén och Co, sin inspiration när de kritiserade försöken på Vipeholm? Jag tror det var från Nürnberg. Bara några år tidigare (1947) hade nämligen Nürnbergrättegångarna handlat om nazisternas hemska forskningsverksamhet och ett dokument som fått oerhörd stor betydelse för medicinsk forskning är Nürnberg Codex , tio kriterier som forskning på människor måste uppfylla för att vara etiskt godtagbart. Det skulle dröja flera år innan dessa typer av kriterier blev svensk lag, men debatten om Vipeholm visar när dessa principer börjar slå rot i Riksdagen och det visar också att frågan bröt partilinjerna då ledamöter från olika partier argumenterade för att något var fel med experimenten på Vipeholm.

Här kan du själv läsa principerna i Nürnberg codex (eng. Nürnberger Code). Att svenska politiker och forskare allt för sent anammade dessa priciper är en skamfläck. Tack och lov att mycket av detta idag genomsyrar våra etiska regler.

The Nürnberger Code

  1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.
  2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.
  3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment.
  4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.
  5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.
  6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.
  7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death.
  8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.
  9. During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible.
  10. During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.

/Mattias

Många PFAS-förgiftade platser fortfarande inte avslöjade.

I förra veckan rapporterade Naturvårdsverket att de, tillsammans med Sveriges Geologiska Undersöknröringar (SGU), hade identifierat drygt 11.000 platser där giftigt brandskum används. Det kan tyckas mycket, men rapporten redovisar bara platser som förorenats mellan 1998 och 2015. Stora mängder PFAS-skum användes före 1998, vilket gör att det fortfarande kan finnas ett mycket stort antal platser där dricksvatten och miljö kan ha tagit skada, platser som fortfarande är okända.

Några av de platser som utsatts för brandskum med miljögiftet PFAS under åren 1998-2015.
Källa: Naturvårdsverket

Tillverkarna kände till riskerna redan under 1970-talet, men fortsatte ändå att sälja fluorerat brandskum till svenska myndigheter.

De senaste åren har vi genom diverse rättegångar i USA fått viss insyn i vad tillverkaren 3M visste om produkternas giftighet för människor och miljö. Under 1970-talet stod det klart att ämnet var miljöfarligt och fanns i blodprover hos befolkningen, under 1980-talet förstod tillverkarna att ämnet kan orsaka cancer hos djur och störa viktiga cellulära receptorer, under 1990-talet klarnade bilden av dessa gifter ytterligare tills man i början av 2000-talet började fasa ut en av de värsta PFAS-varianterna (PFOS). Under alla dessa decennier mörkade företaget alltså riskerna för myndigheter och köpare. Dokumenten visar att man dessutom arbetade målmedvetet med att sälja så mycket som möjligt (se strategidokument från 1995 nedan. ”Key action 1A6 – Contunue to maintain regulatory approval to sell PFCs as long and as broadly as we can”). Bland kunderna fanns svenska räddningstjänster och det svenska försvaret.

Användningen av PFAS-skum har pågått mycket länge.

Exakt hur mycket PFAS-skum som användes i Sverige före 1998 är okänt, men i Ronneby, den plats där högst halter uppmätts i människor och miljö, har man kunnat dokumentera användningen av PFOS-innehållande brandskum från 1985-2003. Även på Stockholm Arlanda började PFOS-innehållande skum att användas vid brandövningar under 1980-talet. Men användningen vid olika flygplatser började antagligen ännu tidigare. I Naturvårdsverkets egen rapport står följande om när man kan anta att PFAS-skum började användas: ”Om flygplatsen blev nerlagd före 1950-talet är det inte troligt att skum med högfloredade ämnen har använts.” År 1993 använde samtliga räddningsfordon och flygplatser under dåvarande Luftfartsverket PFAS-skum. Under år 2002 började slutligen en värsting-variant av brandsläckningsskum försvinna från marknaden. PFOS-fria skum byttes ut mot skum med andra fluorerade ämnen. Det kvarvarande lagret av PFOS-skum användes dock till dess att det tog slut.

Hur ser det ut idag med PFAS-skum?

Idag används ett brandsläckningsskum vid Stockholm Arlanda som enligt tillverkaren ska vara fritt från fluorinnehållande ämnen och samtliga Swedavias brandbilar har sanerats från gamla skummedel. Men Försvarsmakten har fortsatt använda PFAS-skum. Idag övar militären med ett fluorfritt övningsskum och deras ”skarpa” skum innehåller visserligen inte PFOS idag, utan ett annan PFAS-variant som kallas 6:2 FTS.

Sammanfattningsvis finns sannolikt många många platser som ännu återstår att identifiera och riskbedöma. De platser sin hittills identifierats härrör från åren efter 1998, samtidigt som PFAS-skum kan ha släppts ut sedan 1950-talet. Dessutom fortsätter användningen av PFAS-skum även idag om än i begränsad omfattning.

/Mattias

PS. Lyssna på veckans avsnitt av Riskzonen, som handlar om terrordådet på Drottninggatan och hur rädsla påverkar oss människor.

Infodemin är här!

Världshälsoorganisationen WHO har startat en hemsida där de bemöter myter kring COVID-19. Där listas idag en lång rad olika exempel på myter kring olika kurer som sägs skydda mot COVID-19. Heta bad, chili peppar, vitlök… på listan står även flera av de saker som Donald Trump förespåkat, som hydroxychloroquine, UV-lampor, klorin, och diverse kosttillskott. Alla dessa teorier sprids minst lika fort som virus. Det har kallats en infodemi.

Trump kallar viruset för det kinesiska viruset och i Ryssland skämtar man om att Astrazeneca utvecklar ett vaccin som förvandlar människor till apor. Pandemin blir en möjlighet att vinna strateiska fördelar genom att påverka den information som sprids.

Ordet infodemi har funnits i både engelskan (infodemic) och svenskan sedan början av 00-talet, men har först år dykt upp i svensk press. Min Riskzonen-kollega Emma Frans är faktiskt en av de som först använder ordet (SvD 15/2-20). Själva fenomenet är förstås betydligt äldre. Ett exempel på en infodemi, som institutet för språk och folkminnen nämner, skedde under ett utbrott av gula febern i Angola då det plötsligt cirkulerade ett rykte att den som vaccinerade sig inte kunde dricka öl på en vecka. Genast sågs en nedgång i andelen som vaccinerade sig.

Jag tror vi nu står inför något nytt, en meta-konspiration. En konspiration som vill få oss att tro på konspirationer, eller i varje fall bli osäkra på vad som är sant och falskt. En stor skillnad mellan tidigare infodemier och vad som sker i år är att vi står inför en av de första globala informationskrigen där geopolitiska spänningar parat sig med globala mediaflöden. Det handlar till exempel om de nya vaccin mot viruset SARS-CoV-2 som nu utvecklas och testas i olika delar av världen. Ledare i olika länder ser sannolikt fördelar i att misskreditera vaccin i andra länder. Lyckas man skapa misstro hos andra vinner man två strategiska fördelar; dels försvagas motståndarens folkhälsa och dels eroderar tilliten till de lokala myndigheterna. Båda dessa effekter försvårar hanteringen även vid andra typer av kriser.

Länge har vi betraktat konspirationsteorier som en samling galna sagor. Sagor som får oss vanliga att känna oss smarta och upplysta. Men den nya typen av myter och rykten kring vaccin kommer vara nästan omöjligt att skilja från verkligheten. Rapporter om biverkningar och skillnader mellan de olika ländernas vaccin kommer placeras i våra flöden och följa sin egen medialogik. Samtidigt är det svårt att kontrollera fakta och värdera vad som är stort eller smått. Vi måste fråga oss, vem tjänar på min rädsla, och vem kan tjäna på att försvaga min tillit?

I dagens avsnitt av Riskzonen tar vi upp rädsla för ny teknik och nya vaccin. Vi intervjuar Professor Maria Feychting om riskerna med mobilstrålning och 5G. Jag är övertgad om att ett av de bästa skydden mot alla infodemier är att öka medvetenheten kring riskvärdering och öka kunskapen om bevisvärdering inom riskbedömning. Riskzonen är en podd som syftar till just detta. Ett slags vaccinering mot infodemier.

/Mattias

Ta hand om biosfär-1!

Utgångspunkten för veckans avsnitt av Riskzonen är ett experiment, som genomfördes i Arizona mellan år 1991-1993 under namnet Biosphere-2. Experimentet gick ut på att skapa ett hållbart ekologiskt system, men gick inte riktigt som planerat. Maten räckte inte till för att föda ens åtta personer och 20% av arterna dog ut. Samtidigt sjönk syrehalten och koldioxidhalten ökade, vilket påverkade korallreven kraftigt. På så sätt var det ett misslyckande. Men inom forskning talar vi sällan om misslyckanden, eftersom vi kan lära oss minst lika mycket av försök som inte följer den förväntade vägen. Biosphere-2 blev till exempel ett av de första bevisen på vad som händer med korallrev om koldioxidhalten tillåts öka.

En biosfär är enligt nationalenklocypedin ”den sammanfattande beteckningen för de delar av jorden där liv kan förekomma”. Ordet formas av två delar; det grekiska ordet bios, som betyder liv, och sfaira, som betyder sfär. Det var Edvard Suess, en geolog verksam i Österrike som år 1875 använde ordet för första gången. Edvard Suess var en vetenskapsman vars upptäckter än idag formar vår syn på världen. Han var den som upptäckte spåren av Gondwana, superkontinenten, som fanns för 550 miljoner år sedan och som är orsaken till att Sydamerikas östkust passar ihop med Afrikas västkust, likt två pusselbitar. Våra kontinenter har alla en gemensam geologisk och biologisk historia.

Begreppet biosfär plockades långt senare upp av den ukrainske geokemisten Vladimir Vernadsky, som 1926 använde ordet för att benämna det interdicsiplinära koncept som fogar samman astronomi, biogeografi, geokemi, hydrologi, evolutionslära, biologi, kort sagt Life science och Earth science.

Vad hände med anläggningen i Arizona efter de första experimentet? Idag ägs och drivs den av Arizona University och är faktiskt öppen för besökare. Gå gärna in på deras hemsida och läs om forskningen. Bland annat finns ett laboratorium med ”rockybatorer”, där dagens forskare studerar hur levande organismer påverkar olika bergarters nedbrytning. Eller kolla in biosphere-2:s egna youtubekanal för att få inspiration till de riktigt stora biosfäriska frågorna.

Den svenska institution som, enligt mig, ligger längst fram när det gäller tvärvetenskapliga planetära frågor är Stockholm Recilience Center. Det är deras chef Line Gordon som intervjuas i dagens avsnitt av Riskzonen. Här är en bra video där forskare från SRC förklarar varför denna typ av forskning är så viktig.

När du lyssnat på dagens avsnitt av Riskzonen hoppas jag att den allra sista meningen som Emma säger blir hängande kvar. Den sammanfattar vad vi kan lära oss av experimentet med biosphere-2. ”Just det här; hur viktigt det är att ta hand om Biosfär-1.”

/Mattias

PS. Varje måndag fram till lucia kommer ett nytt avsnitt av Riskzonen. Följ oss gärna genom att prenummerera där poddar finns och ”gilla” vår Facebooksida, så missar du inga avsnitt eller extra information.

#1 Chipslarmet

Idag sänds första avsnittet av min och Emma Frans podcast – Riskzonen. Många kommer nog ihåg ”Chipslarmet”, men få vet att det egentligen började med ett misslyckat tunnelbygge genom Hallandsåsen.

Emma och jag har grävt i arkiven för att ta reda på vad som egentligen hände och så har jag intervjuat Margareta Törnqvist, den forskare som först lyckades bevisa att tunnelarbetarna förgiftats av det cancerframkallande ämnet akrylamid och som därefter upptäckte att vi alla är exponerade.

När vi började arbetet med podden ville jag läsa om Tunnelprojektet och besökte därför Kungliga Biblioteket i Humlegården för att läsa Tunnelkommissionen rapport (SOU 1998:60), den statliga utredning som hade i uppgift att reda ut vad som gått fel vid bygget av tunneln genom Hallandsåsen. I slutat av den långa rapporten finns plötsligt en kort kommentar, som fick mig som toxikolog att stanna till. På sidan 268 i bilaga 4 står det: ”I tidigare studier av personer med yrkesexponering för akrylamid har det visats att det finns en bakgrundsnivå av akrylamid-addukter i kontrollpersoner på ca. 0,03 nmol/g hemoglobin (Bergmark, 1997). Orsakerna till denna bakgrund har för närvarande inte utretts. Flera omständighter tyder på att det finns ett naturligt ursprung (Törnqvist et al., 1998).” Det blev startskottet till ett podd-avsnitt om hur ett tunnelbygge kunde få chipsförsäljningen att rasa och McDonalds att börja servera sallad istället för pommes frites.

Uppgiften om att akrylamid fanns i vanlig mat blev till ett av de största hälsolarmen i Svenska media någonsin. I Riskzonen tar vi också upp den debatt som uppstod mellan epidemiologer och toxikologer. Kanske hade nyheten inte blivit så dramatisk om den inte föregåtts av utsläppen av akrylamid i samband med Hallandsåsen. Mat som odlats på Hallandsåsen behandlades ju som riskavfall och brändes. Nu visade det sig att akrylamid normalt fanns i halter av akrylamid som kanske till och med var högre i flera typer av föda. Livstidsrisken för cancer relaterat till akrylamid för en person som ofta äter hårt friterad potatis är faktiskt högre än den för arbetarna i tunneln.

Historien om Chipslarmet har verkligen många bottnar. Välkommen att lyssna på första avsnittet av Riskzonen. Gillar du podden, så hjälp oss gärna genom att gilla vår Facebook-sida, dela och tipsa dina vänner om en ny bra vetenskapspodd. Du hittar den där poddar finns t.ex. Acast, Spotify, Apple Podcaster. Välkommen in i Riskzonen!